top of page

DigiMonday 數碼暴龍卡牌遊戲 常規店賽 23/11/2020


今晚小驚喜,雖然黃色優勝!但唔係閃暴!係外掛元氣彈(蓋亞能量炮)既神天deck !! 除左組牌特色之外,運氣都幫左阿Hong好大忙!每場都梗有幾張蓋亞係Security👍🏻

期待睇到更多唔同既deck 型出現係常規賽中!

17 次查看0 則留言
bottom of page